فرهنگ و مدیریت جهادی


1396/1/16 | تعداد بازدید: 740

در این پرونده به بررسی زوایای مختلف فرهنگ و مدیریت جهادی در عرصۀ سیاست‌گذاری اقتصادی پرداخته می‌شود.