فرهنگ و مدیریت جهادی

در این پرونده به بررسی زوایای مختلف فرهنگ و مدیریت جهادی در عرصۀ سیاست‌گذاری اقتصادی پرداخته می‌شود.