استقلال اقتصادی

یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. در این پرونده به برخی از ابعاد این مقوله می‌پردازیم.