اقتصاد مردم‌محور

یکی از اصول اقتصادی مقاومتی، مردم‌محورکردن فعالیت‌های اقتصادی برای افزایش استحکام اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن است. در این پرونده به بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مردم‌محور می‌پردازیم.